Ubuntu Server 18.04にPython 3.7.4をインストールする

VirtualBox + Ubuntu Server 18.04にPython 3.7.4をインストールします。

$ sudo apt -y install zlib1g-dev libffi-dev libssl-dev libreadline6-dev
$ wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.4/Python-3.7.4.tgz
$ tar xvzf Python-3.7.4.tgz