SSH 公開鍵認証の設定

公開鍵認証
/etc/ssh/sshd_configの設定

以下のコメントをはずす

#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys

# パスワード認証の禁止
PasswordAuthentication no

SSHデーモン再起動。

$ service sshd restart